Az intézmény PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA

A IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ

Nyugat- Magyarországon kb. 500 évvel ezelőtt telepedett le az a horvát közösség, akiknek leszármazottjai napjainkban is Vas és Győr- Moson – Sopron megye területén élnek. A történelem során folyamatosan változott számuk, az infrastrukturális fejlődéseknek köszönhetően egyre többen költöztek a biztos munkahelyeket adó városokba. Így változott az igény a nemzetiségi nevelés- oktatás megszervezése területén is. Már nemcsak a falvakban, hanem a városokban is megjelentek azok a családok, akik gyermekük számára horvát nemzetiségi nevelést folytató intézményt kerestek, keresnek. A törvényi előírások kedveznek a létszámoknak, hiszen már 8 szülő kérése esetén biztosítani kell a nemzetiségi nevelés- oktatás megszervezését. Az elmúlt évtizedekben  több kísérletet tettek már a város különböző intézményeiben egy- egy osztály, csoport elindítására.
A horvát iskola terve már több, mint 15 éves. Több városi intézménybe próbálták beintegrálni- több- kevesebb sikerrel. A sikertelenség oka elsősorban az, hogy egy nemzetiségi létet csak a megfelelő környezetben lehet biztosítani. Az egész napot két nyelven kell eltölteni ahhoz, hogy az identitás tudat, őseink nyelvének szeretete tovább élhessen. A nemzetiségi nevelésben- oktatásban dolgozók egyhangú véleménye az, hogy a nemzetiségi lét, az identitástudat erősítése és fenntartása egy állandó nemzetiségi atmoszférában biztosítható igazán.
Ne felejtsük el: horvátként egy több, mint 500 éves nyelv megőrzésén munkálkodunk. Nemzetiséginek lenni napjainkban komoly felelősség. Gondoljunk arra, hogy a határainkon túl élő kisebbségek milyen erőfeszítéseket tesznek nyelvük és kultúrájuk megőrzéséért. Mi miért ne tennénk ugyanezt?!

Fő célunk, hogy minőségi oktatást nyújtsunk, ahol a gyermek tudása, személyisége kiemelt fontosságú, és ahol valamennyi partner – legyen az gyermek, szülő vagy alkalmazott- jó érzi magát.

Várunk minden érdeklődő szülőt, aki szeretné, hogy gyermeke Eu- kompatibilis, jól felszerelt iskolában, kiváló szaktudással rendelkező pedagógusok segítségével szerezze meg azt a tudást, amellyel a felnőtté válás után bármelyik felsőoktatási intézményben, vagy szakmában kitűnően boldogul majd. A tudás átadása mellett pedig nyugodt, szeretetteljes légkörben válik a társadalom számára értékes emberi tulajdonságokkal rendelkező tagjává közösségünknek.

Iskolai specialitásaink: horvát nemzetiségi nyelv oktatása, felkészítés a nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésére, sokféle szabadidős tevékenység, melyek tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakoztatását szolgálják.

Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk.
Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel.
A pedagógiai program összeállításánál, a célok megfogalmazásánál elsődleges szempont volt az, hogy a gyermekek érdekei ne sérüljenek, eleget tegyünk a szülők által közvetített kéréseknek, megfeleljünk a községi önkormányzat elvárásainak, és betartsuk a törvényességet.
Igyekszünk úgy alakítani iskolánk arculatát, hogy az magán viselje székhelyének legfontosabb jellemzőit, kövesse kialakult szokásrendjét.
Oktató munkánkat úgy szervezzük, hogy a Nemzeti Alaptantervben rögzített követelmények elsajátíttatása mellett fejlesszük tanulóink nyelvtudását, megismertessük őket hagyományainkkal, és segítsük identitás tudatukat.
Az iskola mottójául választott gondolat is ezt fogalmazza meg
              
Bízom abban, hogy a tanulóink számára összeállított Pedagógiai Program és Helyi Tanterv olyan ismeretek birtokába juttatja el őket, hogy a középfokú intézményekben helyt tudnak állni, és olyan emberekké válnak, akikre számíthat a család, a környezet és az ország.
A nevelőtestület minden tagjának jövőbe vetett hitet, a kitűzött célok megvalósításához erőt és egészséget kívánok.

A teljes pedagógiai és nevelési program letöltése

házirend

A házirend célja, hogy a tanulók, a szülők, az iskola dolgozói és az iskolával jogviszonyban nem lévő, de az intézmény létesítményeit jogszerűen használó személyek számára rögzítse a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának módját és az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Az itt szereplő előírások feladata, hogy biztosítsák az iskola törvényes működését, a nevelés-oktatás zavartalan megvalósítását, és segítsék az iskola közösségi életének megszervezését.

A teljes házirend letöltése

szervezeti és működési szabályzat

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.

A teljes SZMSZ letöltése

Az  SZMSZ módosításának letöltése